Důležité informace ke zkouškám a přezkoušení koní

Pro rok 2023 je již kapacita pro zkoušky a přezkoušení koní naplněna, registrace je uzavřena. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vás v roce 2024! V případě dotazů kontaktujte koordinátorku sekce Kamilu Petrovou na kone@hiporehabilitace-cr.com

 Vaše ČHS

SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠKA (SZ)

K SZ se mohou přihlásit koně starší 5 let, kteří se připravují pro hiporehabilitaci nebo v ní již pracují. Žadatel nemusí být členem ČHS. Člen ČHS je zvýhodněn výší poplatku za SZ.

Po úspěšném složení vybrané SZ kůň získá licenci pro:

 • Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (dále jen HTFE),
 • Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (déle jen HPSP),
 • Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (dále jen HTP),
 • kontaktní terapii (KT).

Kontaktní terapie zažívá v nynější době obrovský rozmach a ČHS tak musí reagovat na vzniklou situaci úpravou podmínek pro tuto činnost. Provozování KT je rozděleno na:

 • poskytování KT ve středisku - tj. ambulantní formou (klienti za koněm dojíždějí do střediska),
 • poskytování KT v zařízení - tj. terénní formou (kůň s personálem střediska dojíždí do zařízení, ve kterém poskytují služby KT). I tato činnost je však rozdělena na služby ve venkovním prostředí zařízení a na služby ve vnitřních prostorách zařízení (např. na lůžkových odděleních nemocnic).

Žadatel v přihlášce ke zkoušce rovnou zaškrtává oblast (od roku 2024 - rok 2023 probíhá po telefonické dohodě s K. Petrovou), ve které plánuje své služby poskytovat a tomu odpovídají i nároky na tým (koně i lidi), kteří ke zkoušce přichází. Pro terénní formu poskytování KT je nutné provedení zkoušky přímo v zařízení, do kterého tým dochází. Při složení zkoušky na KT terénní formou - tedy v zařízení, získává žadatel automaticky i složení zkoušky pro KT formou ambulantní, tedy ve středisku.

Platnost licence a přezkoušení koní

Licence je udělena na dobu 5 let.

Licence je vázaná na provozovatele hiporehabilitace, který o SZ požádal. Při změně majitele/provozovatele je platnost licence koně ukončena ke dni změny. Nový provozovatel/majitel může zažádat o přezkoušení, tj. podat přihlášku k provedení SZ ve svých specifických podmínkách.

Před ukončením lhůty upozorní koordinátor sekce TVK písemně majitele/provozovatele koně na tuto skutečnost. V případě zájmu o prodloužení licence požádá majitel/provozovatel koně o přezkoušení koně, jinak je povinen vrátit licenci na ČHS.

Představenstvo si vyhrazuje právo na přezkoušení koně s licencí v případech, při nichž lze důvodně pochybovat o způsobilosti koně vykonávat činnost, pro kterou mu byla udělena licence (např. opakované stížnosti na chování koně). Provozovatel koně bude písemně vyrozuměn o důvodech provedení mimořádného přezkoušení koně a bude vyzván k navržení vhodného termínu uskutečnění přezkoušení. Pokud tak neučiní, představenstvo ČHS licenci koni odebere. Náklady na přezkoušení koně na výzvu ČHS hradí ČHS.

Požadavky na koně

Specializační zkoušku mohou skládat koně všech plemen včetně koní bez plemenné příslušnosti, kteří v roce konání SZ dosáhnou věku minimálně 5 let a splňují podmínky dané Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností (dále jen Řád).

Při prvních zkouškách koní mohou být situace simulované - tj. pomocí zdravých figurantů. Při přezkoušení koní je však již nezbytné předvedení koní v reálné praxi - tj. pod klienty v průběhu lekcí/simulovaných lekcí.

Přihláška ke Specializační zkoušce

Zájemce o SZ podává žádost o SZ prostřednictvím elektronického formuláře Přihláška ke specializační zkoušce pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace nebo Žádost o přezkoušení koní a pony zařazených do hiporehabilitace.

Žádost je platná po uhrazení administračního poplatku přes eshop ČHS.

Seznam koní žadatele nahlášených ke SZ je závazný. Změny v přihlášce – dohlášení nebo odhlášení koně – jsou možné nejpozději do 14 dnů od nahlášeného termínu konání SZ. Žadatel je o těchto změnách v přihlášce povinen písemně (elektronickou formou) informovat vedoucí TVK nejpozději 14 dní před SZ. V den konání zkoušky není možné dohlásit na zkoušku další koně.

Způsob úhrady a poplatky za Specializační zkoušky

Výše poplatků za SZ se určují každý rok k 31. 3. daného roku a jsou vyvěšeny na webu. Žadatel o SZ nebo o přezkoušení vyplní elektronickou přihlášku a uhradí nevratný administrační poplatek ve výši 500,-Kč přes eshop ČHS. Po úhradě mu bude automaticky zaslán potvrzovací email a aktuální verze Metodiky specializační zkoušky. Doplatek za SZ (za koně a km) uhradí žadatel formou faktury na účet ČHS po konání SZ.

Termín konání Specializační zkoušky

Specializační zkoušky probíhají od května do října daného roku. Termín pro přihlášení na SZ je do 31. 5. daného kalendářního roku s tím, že zájemce specifikuje, zda zkoušku chce na jaře, v létě nebo na podzim.  Konkrétní datum konání a čas stanovuje komise v nejbližším možném termínu po dohodě se žadatelem. Žadatel je o určeném termínu a čase informován na uvedený kontaktní email nejméně 2 týdny předem. Čas SZ je pouze orientační, může se v rámci určeného dne posunout dle potřeb zkušební komise.

Místo konání Specializační zkoušky

SZ probíhá v místě určeném žadatelem, kůň tak skládá zkoušku v prostředí, které dobře zná. Pro zajištění zdárného průběhu SZ je žadatel povinen zajistit odpovídající podmínky pro koně, personál a komisaře v souladu s obsahem SZ a Řádem.

Video a fotodokumentace průběhu Specializační zkoušky

Průběh SZ je dokumentován zkušební komisí prostřednictvím videa nebo fotografií, které budou následně používány pro potřeby ČHS.

Požadavky na žadatele

Žadatel je povinen:

 • předložit komisařům průkaz koně ke kontrole údajů v přihlášce koně k SZ,
 • v případě pronájmu koně platnou nájemní smlouvu,
 • zajistit bezpečný průběh SZ, tzn. uklizený vhodný prostor pro SZ (odklizená mechanizace, upravená jízdárna),
 • zajistit pevný a rovný povrch pro posouzení koně a předvedení v kroku a klusu (bez kamenů, děr a jiných nerovností),
 • předvést koně čisté a upravené včetně korektury kopyt,
 • zajistit řádně připravené a očištěné pomůcky používané v průběhu SZ, viz. kapitola  3.5  v Metodice,
 • zajistit figuranta k SZ v případě, že kůň skládá SZ z práce s klientem na hřbetu.

Zkušební komise, komisaři

SZ hodnotí dvou až tříčlenná zkušební komise (dále jen komisaři), jejíž členové jsou delegováni sekcí Terapeutické využití koní (TVK) a musí splňovat podmínky odbornosti (mít vzdělání a praxi v oboru a absolvované školení pro komisaře) pro daný rok. Seznam komisařů je na návrh sekce TVK schválen Představenstvem vždy na jeden kalendářní rok a to k 1. 4. daného roku. Aktuální seznam komisařů je uveden na webu.

Odmítnutí provedení Specializační zkoušky

Zkušební komise si vyhrazuje právo SZ neprovést v těchto případech, když:

 • nejsou splněny požadavky na žadatele,
 • s koněm se v průběhu zkoušky nezachází v rámci požadavků Řádu a welfare,
 • prostředí, ve kterém zkoušky probíhají, neodpovídá standardům bezpečnosti na provádění hiporehabilitace,
 • žadatel neuhradil administrační poplatek před zahájením SZ,
 • žadatel dohlásil koně.

V těchto případech zkušební komise sepíše protokol, ve kterém vysvětlí důvody vedoucí k odmítnutí SZ a po žadateli se bude vyžadovat pokrytí kompletních nákladů na cestovné komisařů, včetně celého poplatku za SZ. Tento protokol je odeslán na představenstvo ČHS k dalšímu projednání.

Hodnocení Specializační zkoušky

Specializační zkouška je rozdělena do následujících částí:

 • úvodní část - zhodnocení bezpečnosti prostředí/areálu pro provádění zkoušek koní a následné hiporehabilitace,
 • první část zkoušky představuje identifikace koně, lineární popis (hodnocení exteriéru) a hodnocení mechaniky pohybu,
 • druhá část zkoušky prověřuje charakterové vlastnosti a specifické dovednosti koně zařazovaného do hiporehabilitace, kůň je v každém úkonu hodnocen 0 až 10 body.

Výsledné hodnocení jednotlivých částí SZ je dáno průměrem hodnocení od jednotlivých komisařů. Součástí zápisu ze SZ je slovní hodnocení průběhu a jejího výsledku.

Kůň zařazovaný do HTFE musí získat hodnocení nejméně 6,1 bodů za ohodnocení chování koně při práci ve stáji a 7,1 bodů za hodnocení ochoty při práci s klienty, přičemž jednotlivá hodnocení nesmí být nižší než 6 bodů.

Kůň zařazovaný do HPSP, HTP musí získat hodnocení nejméně 7,1 bodů za ohodnocení chování koně při práci ve stáji, za hodnocení ochoty při práci s klienty i ze země, přičemž jednotlivá hodnocení nesmí být nižší než 6 bodů.

Kůň zařazovaný do kontaktní terapie musí získat hodnocení nejméně 7,1 bodů za ohodnocení chování koně při práci ve stáji a ochoty při práci ze země, přičemž jednotlivá hodnocení nesmí být nižší než 6 bodů.

Body

Hodnocení

10

vynikající

9

velmi dobrý

8

dobrý

7

téměř dobrý

6

uspokojivý

5

dostatečný

4

nedostatečný

3

téměř špatný

2

špatný

1

velmi špatný

0

nebyl předveden

Známka 0 (nebyl předveden) znamená, že prakticky nic z požadovaného prvku nebylo provedeno.

Protokol o provedené Specializační zkoušce

Průběh a hodnocení SZ komisaři zaznamenávají do „Protokolu o provedení praktické SZ pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace“. Zkušební komise po ukončení SZ provede na místě závěrečné hodnocení a konečný výsledek zapíše do protokolu, který se vyhotovuje ve dvou provedeních. Zkušební komise a žadatel podepíší protokol a tím potvrdí výsledek a ukončení SZ. Jedno vyhotovení si ponechá zkušební komise, druhé obdrží žadatel. Koordinátor sekce TVK vyhotoví konečné vyjádření o výsledku SZ do 14 dnů.

Neúspěšné složení Specializační zkoušky, odvolání, opravný termín

Pokud kůň neuspěje u SZ, obdrží žadatel zápis z průběhu SZ s odůvodněním negativního výsledku SZ a doporučením pro následnou nápravu chyb a nedostatků. Proti výsledku SZ není možno podat odvolání, je však možno požádat o opravný termín SZ, nejdříve však za 3 měsíce ode dne vykonané SZ na elektronickém formuláři Žádost o opravnou SZ pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace. Opravnou zkoušku může kůň vykonat pouze jednou, v případě, že jí nesloží, bude z konkrétního oboru HR vyřazen.

Změny údajů

Provozovatel koně je povinen hlásit na ČHS - koordinátorce TVK - veškeré změny (změna adresy majitele, provozovatele, změna působiště koně, vyřazení koně, úhyn koně) v elektronickém formuláři Změna údajů - specializační zkouška pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace, a to do 30 dnů od změny.

Certifikát pro koně

Na základě úspěšného složení SZ žadatel obdrží certifikát koně - licenci a to do 30 dnů od složení SZ na uvedenou kontaktní adresu.

Platnost licence je na dobu 5 let. Platnost licence končí v případě prodeje koně, změny jeho působiště, vyřazení nebo úhynu koně. V tomto případě je provozovatel koně povinen certifikát koně vrátit koordinátorce TVK nejpozději do 14 dní od nahlášení změny.

Cedule na boxy a ohrady

Každý kůň, který získá licenci, obdrží od komisařů ceduli na svůj box a případně i ceduli na ohrady. Převzetí cedulí bude stvrzeno podpisem v předávacím protokolu.

Provozovatel koně je povinen tyto cedule umístit na viditelná místa, provést fotodokumentaci a zaslat ji elektronicky do 30 dnů na info@hiporehabilitace-cr.com.

V případě prodeje koně, změny jeho působiště, vyřazení nebo úhynu koně, skončení platnosti licence, je provozovatel koně povinen cedule vrátit koordinátorovi TVK do 14 dnů od nahlášení změny.

Logo „Máme licenci“

Provozovatel koně umístí na své webové stránky informace, že jeho koně mají licenci s logem „Máme licenci“ a odkaz na informace o licenci koní – www.kone-hiporehabilitace.com do 30 dnů od získání loga.

Koordinátor TVK pošle logo v elektronické podobě žadateli do 30 dnů od složení SZ.

Provozovatel koně může toto logo používat na své propagační materiály a další dokumenty.

V případě prodeje koně, změny jeho působiště koně, vyřazení nebo úhynu, je provozovatel koně povinen informaci z webových stránek odstranit do 10 dnů od provedené změny.